Елица Петрова

Настояща месторабота: Директор на Институт по рибни ресурси (ИРР) – Варна, ССА

Образование:

- Магистър-еколог, специалност ЕООС

- Доцент, д-р,  хидробиология и рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов

- Ръководител на проекти, оценка, изпълнение, мониторинг и управление на проекти, финансирани от национални институции, ЕС, ЕИП и други международни донори областта на морската екология и рибарството;

Кратка автобиография: В ИРР работи от 1999 г., но няколко години преди това вече е в неговата структура, като доброволeц по морска екология. В ИРР минава през цялата верига на кариерно развитие в областта на хидробиологията и рибарството, както и Зам.директор на института от 2009 г.; Области на научен интерес: зообентос, биоразнообразие, динамика на трофична база, запаси на морски нерибни ресурси със стопанско значение, морска екология, влажни зони.

По настоящем  Директор на Института по рибни ресури – Варна.