УСТАВ НА БЪЛГАРСКА МОРСКА КАМАРА

 

РАЗДЕЛ І– ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 Българската Морска Камара (БМК) е доброволно нестопанско сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на интересите на членовете си; съдейства за развитие на националното и международното морско икономическо сътрудничество и за утвърждаване дух на почтеност в българския морски бизнес. Сдружението се учредява и действа като юридическо лице с нестопанска цел с частна полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.2 Името на сдружението е „Българска Морска Камара“. На латински то се изписва по следния начин „Bulgarian Chamber of Shipping“. Името се поставя над всички изходящи документи на сдружението.

Чл.З (1) БМК извършва своята дейност в съответствие с действащото национално законодателство, ратифицираните международни актове и този устав.

          (2) БМК е юридическо лице със седалище в гр.Варна.

РАЗДЕЛ II – ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.4 (1) БМК подпомага, насърчава, представлява и защитава стопанските и трудовите интереси на своите членове като:

1. Участва по покана в разработването на национални програми за развитието на морския бизнес или дава мнения по тях.

2. Представя на Компетентните държавни органи проекти за нормативни актове и съгласувано мнение на членовете си по проекти за нормативни актове и решения за морския бизнес.

3. Проучва системно прилагането на нормативните актове в стопанската област и предлага на членовете си и на Компетентните държавни органи мерки за спазването и усъвършенстването им. 

4. Подпомага и насърчава активността на своите членове за:

 -образуване и преобразуване на търговски  дружества;
 -усъвършенстване управлението на търговски дружества; 
 -повишаване ефективността на морския бизнес;
 -преструктуриране на производствената, търговската и изследователската дейност.

5. Разработва типови договори, образци, общи условия на договори за отделни видове стопански дейности и други документи за морски бизнес.

6. Посредничи за решаване на спорни въпроси в областта на морския бизнес и избягване на нерентабилни дейности.

7. Организира постоянен морски арбитражен съд по вътрешни и международни морски търговски спорове, основани на арбитражни споразумения или на установена с нормативен акт компетентност.

8.Осигурява условия за дейност на диспашорско бюро.

9. Организира събирането и издаването на национални и международни морски търговски обичаи.

10.Информира за актове на нелоялна конкуренция в областта на морския бизнес.

11.Организира търгове, борси, аукциони за морски бизнес.

12.Защитава интересите на членовете си пред държавни и обществени институции в страната и чужбина.

13.Изготвя краткосрочни концепции и експертизи за перспективни дейности.

        (2) БМК съдейства за разширяване участието на търговски дружества в международното морско икономическо сътрудничество като:

1.Проучва условията за конкуренция на чуждите пазари, изискванията и методите за приспособяване към променящата се пазарна обстановка.

2.Информира своите членове за пазарните възможности в страната и чужбина, за тенденциите в развитието на пазарите на технология и технически прогрес, за обявяването на международни търгове, аукциони и др.

3.Подпомага установяването на договорни връзки между членовете си и чуждестранни партньори, като изготвя общи условия за договори, разпространява утвърдена договорна практика и анализира договорните отношения.

4.Съдейства за разширяване на чуждестранните и български инвестиции в страната и чужбина.

5.По пълномощие на членовете си представлява интересите им пред чужди палати или камари и други органи за търговска дейност, пред международни организации и др.

6.Подпомага българските търговски дружества при организиране на техни самостоятелни участия на панаири и изложби в чужбина.

7.Набира, обработва и информира членовете си и други заинтересовани делови среди за установяването на валутно финансови режими, организация и управление на търговски дружества, изисквания за стандартизация на документите, за облекчаване на международния стокообмен и др.

8.Организира прояви за повишаване квалификацията на своите членове по проблеми на пазарната икономика.

9.Указва съдействие в развитието на свободните и безмитни зони и крайграничните зони за търговия.

10.Организира центрове за икономическа и научно-техническа информация и участва в работата на чуждестранни центрове.

11.Подпомага маркетинговата, рекламната и други дейности на членовете си.

12.Съдейства за производственото и технологично коопериране, за създаване на смесени търговски дружества с чуждестранни партньори.

13.Подпомага развитието и ефективното използване на морските телекомуникации от страна на членовете си.

Чл.5 При изпълнение на своите задачи БМК взаимодейства с компетентните държавни органи и организации.

Чл.6 БМК при доказана целесъобразност може да организира структури на териториален и браншов признак.

Чл.7 БМК може да открива свои представителства в страната и чужбина, както и да се сдружава с чуждестранни и местни лица във връзка с целите и задачите си.

Чл.8 БМК представлява интересите на членовете си в международни неправителствени организации, както и в междудържавни организации по пълномощие на компетентните държавни органи.

РАЗДЕЛ III – ДЕЙНОСТ

Чл.9 При изпълнение на своите цели и задачи БМК:

1. Организира отпечатването и разпространява в страната и чужбина български и чужди преводи на нормативни актове в областта на морския бизнес, както и стандартизира национална и международна морска документация.

2. Издава:

-непериодични издания на чужди езици със справочен, коментарен и статистически характер;         
-съвместни публикации с чуждестранни средства за масова информация, специализирани информационни институти, издателства, чуждестранни търговски камари и др.;
-периодични икономически издания с проблемна, фирмена, търговска и рекламна насоченост на чужди езици;
 -ръководства, експрес-информации, бюлетини, наръчници с практическа насоченост по актуални въпроси от морския бизнес.

3. Сътрудничи с местни издателски къщи с морска насоченост.

4.По поръчка осигурява чуждестранна икономическа, фирмена, научно-техническа и др. информация, каталози и образци за морските дейности.

5. Координира и организира създаването, включването и използването на наши и международни информационни системи за фирмена, адресна, маркетингова, ценова и друга правна, икономическа и търговска информация.

6. Организира:

 – конференции, симпозиуми, кръгли маси, срещи на специалисти в страната и чужбина;
 – делови контакти, специализирани изложби и репрезентации на български и чужди търговски дружества в страната и чужбина;
 – експертизи по предложение за капиталовложения в морския бизнес и концепции за тяхното ефективно използване;

7. Издава и заверява свидетелства, удостоверения, сертификати и други документи във връзка с международната морска дейност.

8. Консултира:

-създаването на търговски дружества в т.ч. и с чуждестранно участие;
-осъществяване на морско-търговски сделки;
-подготовка на оферти, организиране на преговори, сключване на договори и др.

9. Извършва маркетингови проучвания, търси партньори за морско икономическо сътрудничество;

10. Класифицира и кодифицира данните за морските дейности и подготвя предложения за унифициране и стандартизиране на документи в международните морски дейности.

11. Оказва патентно правна помощ за защита на права върху обекти на интелектуална собственост в страната и чужбина, подготовка и сключване на лицензионни договори, създаване на собствени търговски марки, защита срещу нелоялна конкуренция и др.

12. Води регистър на търговски дружества, които извършват морски бизнес.

Чл.10 По всички точки на чл. 9 БМК има право да извършва стопанска дейност – издателска, търговска, подготовка и квалификация на кадри и др. съгласно ЗЮЛНЦ.

РАЗДЕЛ IV – ЧЛЕНОВЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЧЛЕНСТВО

Чл.11 Членуването в БМК е доброволно. Членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица и физически лица, които са регистрирани по търговския закон и декларират, че приемат целите и са съгласни с разпоредбите на Устава на БМК и плащат редовно членския си внос.

Чл.12 (1) Членовете на БМК могат да бъдат: редовни, асоциирани и почетни.        
          (2) Редовни членове на БМК могат да бъдат:

  1. Юридически лица, извършващи или подпомагащи морския бизнес.
  2. Физически лица, които са се регистрирали по съответния ред за извършване на морски бизнес.
  3. Съюзи, обединения и сдружения на юридически и физически лица, извършващи морски бизнес.

(3) Асоциирани членове на БМК могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица и физически лица подпомагащи или извършващи морски бизнес.
(4) Почетни членове на БМК могат да бъдат лица от страната и чужбина, с особени заслуги за изпълнението на нейните цели и задачи.

(5) Не могат да бъдат членове на БМК държавни органи, политически партии, синдикати и религиозни организации.

Чл.13 Нови членове на БМК се приемат въз основа на писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът заявява, че приема устава и че ще спазва в своята морска дейност етичните норми на поведение. Членството се потвърждава от Общото събрание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.14 (1) Всеки член на БМК има право:

1.Да участва чрез свой представител в общото събрание.
2. Да бъде избиран персонално или упълномощени негови представители в управителните и контролни органи на БМК.
3. На един глас, който се упражнява от присъстващ негов представител.
4. Да ползва безплатно или с намаление услугите на БМК.
5. Да получава информация от управителния съвет за дейността на БМК.
6. Да участва в заседанията на управителните органи, когато се разглеждат въпроси, засягащи интересите му.
7. Да посочва при необходимост документи, установяващи членството му в БМК.
8. Да участва в работата на съвети, комисии, секции и др. към БМК и да ползва тяхното съдействие при осъществяване на своята дейност.

(2) Асоциираните членове  на БМК нямат право на глас и не могат да бъдат избирани в Управителния съвет и Контролния съвет. Асоциираните членове плащат годишна такса определена от Общото събрание.

Чл.15 Всеки член на БМК е длъжен:

1. Да спазва устава и да съдейства за осъществяване целите и задачите на БМК.
2. Да предоставя на БМК необходимата информация за своята дейност, ненарушаваща търговската тайна на неговия бизнес.
3. Да пази производствени, търговски и други тайни, във връзка с участието му в дейността на БМК, в съответствие с изискванията на законодателството и на правилата за коректно поведение и лоялна конкуренция.
4. Да плаща определения членски внос, както и да предоставя средства за изпълнение на целеви програми и други колективни прояви, за които предварително е дал съгласието си.

Чл.16 Почетните членове не плащат членски внос.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.17(1) Членството се прекратява:

1.С тримесечно писмено предизвестие до Управителния съвет.
2.При прекратяване на юридическото лице.
3. По решение на Управителния съвет за системни и груби нарушения на уставните задължения. Решението за изключването може да се обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок от връчването му. Прекратилите членството си нямат право на претенции към имуществото на Сдружението.
4. При смърт или поставяне под пълно запрещение.
5. При отпадане.

(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и БМК се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към БМК се извършва прихващане от вземанията му от БМК. Определянето на размера на вземането се извършва след удовлетворяване на кредиторите.

 (3) Отпадането на членство е налице при системно невнасяне на членския внос и неучастие в дейността на БМК. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

РАЗДЕЛ V-УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.18 Органи на управление на БМК са общото събрание и управителния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.19 В общото събрание участват представители на редовните членове и почетните членове.

Чл.20 (1) Редовно общо събрание се свиква най-малко веднъж годишно от управителния съвет.

            (2) Извънредно общо събрание се свиква от управителния съвет по собствена инициатива, по искане най-малко на една десета от членовете или на Контролния съвет. Ако в последния случай в двуседмичен срок не отправи писмена покана, включително и чрез електронна поща за свикване на Общо събрание.
            (3) Поканата се публикува в електронния сайт на БМК и се изпраща до членовете на БМК най-малко 30 дни преди Общото събрание.
            (4) Общото събрание е редовно, ако присъстват половината от членовете.
            (5) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и може да се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
            (6) Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно.

Чл.21(1) Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на БМК.
2 .Одобрява насоките за дейността на БМК.
3. Определя размера на членския внос.
4. Разглежда и одобрява отчета на управителния съвет за дейността на БМК.
5. Определя броя до 15 души и избира и освобождава Председател на БМК, членове на Управителния и Контролен съвет за срок от 3 години. Избира Председател от избраните членове на Управителния съвет.
6. Взема решения за реорганизация и прекратяване на БМК.
7. Приема бюджета на сдружението.
8. Изключва членове.
9. Одобрява годишен финансов отчет.
10. Назначава ликвидатори при прекратяване на сдружението.
11. Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство.
12. Взема решения за откриване и закриване на клонове.
13. Отменя решенията на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението.
14. Взема и други решения, предвидени в Устава.

(2) Решенията на общото събрание се вземат с явно гласуване, с обикновено мнозинство, а по точки първа и пета с мнозинство от две трети от присъстващите.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.22 (1) За членове на управителния съвет могат да бъдат избирани лица, предложени от редовните членове. Председателите на браншови и териториални структури участват в заседанията на управителния съвет с право на съвещателен глас.

(2) Управителния съвет се свиква най-малко веднъж на шест месеца по  искане на председателя, на една пета от членовете на управителния съвет или на контролния съвет.
(3) Заседанията на управителния съвет са редовни, ако присъстват не по малко от половината плюс един от членовете му.
(4) Управителният съвет се избира за срок от 3 години.
(5) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
(6) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на БМК и да пазят авторитета на БМК и след като престанат да бъдат членове на съвета.
(7) Управителният съвет може да взема решения неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефона или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването по този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл.23 (1) Управителният съвет:

1. Организира изпълнението на решенията на общото събрание и отчита дейността на БМК пред него.
2. Приема планове и програми за дейността на БМК и отчет за годишната дейност; Подготвя проектобюджета на БМК.
3. Приема организационната структура и щата на БМК.
4. Образува, реорганизира и прекратява търговски дружества на БМК.
5. Образува целеви и парични фондове.
6. Взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти на БМК.
7. Приема устави, правилници, тарифи за възнаграждение и др. актове за дейността на БМК.
8. Избира и освобождава заместник-председатели, изпълнителен директор и секретар.
9. Избира почетни членове на БМК.
10. Избира президиум на морския арбитражен съд.
11. Взима решение за предоставяне на специфични дейности на териториалните и браншови структури.
12. Учредява награди за значителен принос при осъществяване целите и дейността на БМК.
13. Осъществява и други функции, освен тези, които са от изричната компетентност на общото събрание.

 (2) Членовете на Управителния съвет могат да получават възнаграждение за своята дейност.
 (3) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване с обикновено мнозинство. Решенията по точки 3 и 5 от предходната алинея, както и разпореждането с недвижими имоти, се приемат с мнозинство от две трети от присъстващите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.24 Председателят:

1. Организира, ръководи и контролира в съответствие с този устав изпълнението на решенията на общото събрание и управителния съвет.
2. Представлява БМК в страната и чужбина.
3. Назначава и освобождава, съгласувано с Управителния съвет, Изпълнителния директор и Секретаря на БМК, които не са изборни.
4. Ръководи заседанията на управителния съвет.

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ И СЕКРЕТАР

Чл.25 Заместник председателите заместват председателя при негово отсъствие и изпълняват други функции, възложени им от председателя.

Чл.26 Секретарят организира подготовката и провеждането на заседанията на Управителния Съвет и на Общите събрания на членовете, отговаря за воденето и опазването на документацията на сдружението и следи за спазването на решенията на Общото събрание, Управителния съвет и настоящия устав.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл.27 (1) Контролният съвет се състои от трима члена и се избира, съгласно срока, определен за Управителния съвет от Общото събрание в рамките на срока, определен от чл. 30 от ЗЮЛНЦ. За членове на контролния съвет могат да бъдат избирани и лица, които не са членове на общото събрание с право на глас. Не може да се избира за член на контролния съвет лице, което е било член на управителния съвет в предходния мандат.

           (2) Контролният съвет:

1. Проверява финансово счетоводната дейност и правилното съхраняване и използване на средствата.
2. Дава заключение пред общото събрание и управителния съвет за отчетите на управителния съвет.
3. Отчита своята дейност пред общото събрание.
4. Избира председател измежду членовете си.

РАЗДЕЛ VI – ИМУЩЕСТВО

Чл.28 Имуществото на БМК се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижимо и движимо имущество, права на интелектуална  собственост, ценни книги, участие в търговски дружества и дружества и др.

Чл.29 (1) Издръжката на БМК се осъществява от:

1. Членски внос
2. Такси за извършени услуги.
3. Отчисления от печалбата на собствените търговски дружества и от други дейности на БМК, от които се реализират приходи.
4. Дарения и др.

          (2) Чуждестранни и местни лица могат да правят дарения в полза на БМК, които се приемат от Управителния съвет. Когато с дарението или завещание се учредява специализиран фонд, награда или се финансира целева програма, дарителят или завещателят могат да определят наименованието им.

Чл.З0 Финансовата дейност на БМК се извършва в съответствие с годишния бюджет, приет от управителния съвет.

Чл.31 (1) Към БМК могат да се образуват целеви фондове в лева и валута за финансиране на отделни прояви и програми. Средствата за тези фондове се събират от заинтересованите членове.
           (2) Източници за финансиране на прояви и дейности, възложени на БМК от държавни органи се определят и осигуряват от тях.

Чл.32 БМК отговаря за поетите задължения с имуществото си. Тя не отговаря за задълженията на своите членове и за образуваните от нея търговски дружества, както и членовете на БМК и на търговски дружества не отговарят за задълженията на БМК.

РАЗДЕЛ VII – ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.З3 (1) БМК може да бъде прекратена по решение на общото събрание.
           (2) При ликвидация на БМК се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
           (3) Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество при ликвидация се решава съгласно решение на Общото събрание.

РАЗДЕЛ VIII – ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34 БМК има кръгъл печат, който се поставя върху документите, с които се поемат имуществени задължения, както и върху издаваните удостоверения и др. документи и върху изходящата кореспонденция.