Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Становища и анализи

Становище за мястото на националната служба ТИС
Публикувано на 16 March 2014, 19:12

СТАНОВИЩЕ

От  кдп  Богдан Богданов
 

Относно: Структура на ТИС в Република България 
 

Без съмнение оставането на ТИС, както и борбата с разливите в МТИТС от юридическа и практическа гледна точка е най-разумното и лесно решение.
В същото време трябва да припомним, че днешното трагично състояние на българското ТИС и борбата с разливите се дължи в огромна степен на некомпетентното, бездушно и безотговорно отношение на отговорните за тези дейности лица.Необходимо е да бъде изготвен подробен анализ на причините, довели до това трагично състояние, с цел те да не бъдат допускани никога повече.
Тъй като това не е предмет и не влиза в задълженията на МЕРГ няма да се спирам на причините, но ще настоявам да бъде даден ясен и категоричен отговор защо се стигна до тук.
Сегашното трагично състояние на българското ТИС налага да се вземат спешни мерки и се създаде нова структура, която да бъде в състояние да изпълнява задълженията на държавата, съгласно подписаните от нея международни документи.
По време на заседанията на МЕРГ ясно се очертаха няколко тенденции относно мястото на ТИС. Ясно е, че тяхната разнопосочност трудно ще доведе до единно становище на членовете на работната група.
Може би ако още в началото бяхме запознати с резултатите от реализираният през 2008 година съвместен проект по ТИС между ИАМА и МСА, много от различията щяха да бъдат преодолeни.
Както многократно съм заявявал през годините, за мен ВМС на РБ са структурата, която най-успешно би могла да се справи със задълженията на държавата по ТИС
/ само спасяване на човешки живот/.
Безспорно това е свързано с много предварителна работа, промяна на законодателството и не на последно място финансовото обезпечаване.
Няма да коментирам варианти за преминаване на тази дейност към други министерства, или към ДППИ, тъй като ги считам за неприложими и в разрез с нашите традиции.
Ще се спра по-подробно на системата за ТИС на Англия, тъй като според мен тя в не малка степен може да ни помогне да избистрим нашата концепция, отчитайки нашите специфични особености.
1. Организацията на ТИС на Великобритания и Северна Ирландия е амалгама от различни държавни ведомства, спешни служби и други организации.Множество благотворителни и доброволчески организации посветени на ТИС играят съществена роля също.
2. Обсег на ТИС
А.  Ключовите функции на ТИС в Англия са да координира:
-    ТИС в морето, крайбрежната зона и бреговата ивица /морско/
-    ТиС над морето и земята /въздушно/
-     ТИС на сушата
С  тези функции са натоварени в зависимост от възможностите им различни власти и организации.
3. Държавни ведомства с отговорности за Националното ТИС
3.1 Министерство на транспорта /DfT/
Агенции и учреждения на МТ /DfT/ имат големи отговорности по отношение на морската и въздушна сигурност.
- МСА обезпечава отговорността и координацията относно морското спасяване, борбата с разливите и спасяването на имущество.
Със задълженията по ТИС е ангажирана Бреговата охрана на Нейно Величество, която е отговорна за началото и координирането на гражданските сили за ТИС. Това включва мобилизацията, организацията и работата на съответните ресурси, за да се отговори на нуждите на бедстващи хора, както в морето, така и в крайбрежната зона, или на хора пострадали при катерене на скали.
- Въздухоплавателното поделение /AAD/ носи цялата отговорност за цивилните операции по ТИС и възлага изпълнението и административната отговорност за всички мерки по ТИС на военната и цивилна авиация на Министерството на отбраната/МоD/.
     3.2 Министерство на отбраната /MoD/ 
MoD има отговорност за осигуряване на необходимите за ТИС средства за военни операции, учения и тренировки на територията на Обединеното кралство и чрез договор с МТ /DfT/ има задължението да координира ученията на гражданските въздухоплавателни сили за ТИС от името на МТ /DfT/. Там където покритието на района от военните средства за ТИС  се припокрива с гражданския район МО /МoD/ ще предоставят средствата си за цивилни операции по море и суша.
3.2 Други институции и организации, които са включени в системата  за ТИС
- Полиция
- Пожарна служба
- Бърза помощ
- Кралският Национален Lifeboat Институт 
- Доброволчески организации за провеждане на операции на сушата
      4. Структура на Комитета по ТИС
Организацията на ТИС е дефинирана от Стратегически комитет по ТИС /СКТИС/   с помощта на Група на операторите.
  5.Стратегически комитет по ТИС /СКТИС/
СКТИС е междуведомствен национален форум, чиято задача е да съветва по отношение на структурата, обхвата и рамката на организацията на ТИС.
Няма да се спирам на целите на СКТИС – те са общовалидни.
Членове на СКТИС са представители на следните организации:
- МТ /DfT/ – Председател
- МО /MoD/ – Зам. Председател
- Морска администрация
- Полиция
- Пожарна служба
- Бърза помощ
- Кралски Националeн Lifeboat Институт /RNLI / 
      6. Група на операторите по ТИС
Работи под егидата на СКТИС.
Отново няма да се спирам на целите и.
Членството в групата се ограничава от тези организации, които имат съществен национален фокус към ТИС. Групата на операторите се състои от постоянни членове, представители на:
- МТ /DfT/ – МСА – Председател и Секретар
- МО /MoD/ – Зам. Председател
- Полиция
- Пожарна служба
- Бърза помощ
- RNLI
- Кралско спасително общество
- Дружество на пещерняците
-Комитет на планинските спасители
Групата може да кооптира от време на време и други членове по свое усмотрение.
    7.  МСА – Отговорности
МСА е отговорна за развитието, насърчаването и прилагането на високи стандарти на морската безопасност, минимизиране загубата на живот сред моряците, реагиране на спешни случай 24 часа на ден, минимизиране рисковете от разливи от кораби, а в случай на разлив, минимизиране на последствията за Англия. МСА изпълнява задълженията си вменени и с „Граждански Авариен Акт 2004” подписан от държавния секретар.
В случай на спешност задълженията на МСА се поемат от Бреговата охрана на Нейно Величество /HMCG/, организацията отговорна за започването и координирането на гражданските сили и средства в отговорния район за ТИС на Англия. Това включва мобилизацията, организацията и задачите на подходящите ресурси в зависимост от инцидента.
Като координатор по ТИС HMCG е отговорен за осигуряване на собствените средства и тези, които са налични и могат да се предоставят од други организации.
Поддържа непосредствена връзка с Въздушния Спасителен Координационен Център на Кралските Военновъздушни сили, включително със съседните ТИС организации.   
- Организация и готовност
HMCG се състои от 9 района за ТИС, като всеки район разполага с два МСКЦ. Тези двойки МСКЦ имат общо управление, контрол и комуникационна система даваща възможност всяка една да упражнява контрол над района и взаимно да се подпомагат в с случай на необходимост. Всеки район е разделен на 3, или повече сектора и всеки сектор има 2 или повече спасителни отряда/тима/.
 
- Бреговата охрана договаря хеликоптери
HMCG оперира четири хеликоптера подходящо оборудвани. Хеликоптерите са в състояние да провеждат гражданско морско и авиационно ТИС при всякакви условия, както и евакуация от кораби и офшорни съоръжения. Тези хеликоптери могат да бъдат използвани и за военни спасителни операции в случай на необходимост. Те също имат и второстепенна роля при подпомагане на операции на сушата. Хеликоптерите и екипажите поддържат 15 минутна готовност за времето от 0700 до 2100 часа местно време и 45 минутна готовност извън това време, 24 часа на ден през цялата година.
При изключителни случаи, когато се налага незабавна реакция за спасяване на човешки живот МСА може да разпореди на хеликоптер на Кралските въздушни сили да се включи в операцията, след което уведомява ARCC възможно най-бързо. Това става на база подписан договор между МСА и MoD.
- MСА чартира четири спомагателни буксира, разположени в най-рисковите района. Те са под контрола на RCC отговорни за съответния район.
     8.Министерство на отбраната / MoD/ -  Отговорност
MoD осигурява обявените ТИС средства за обезпечаване на военни операции, учения и тренировки в района за ТИС. Независимо, че тези средства предимно се използват за военни цели, политиката наMoD е да оказва подкрепа когато това е възможно.
- Организация
MoD декларира ТИС ресурси състоящи се главно от RAF и RN SAR хеликоптери и морски патрулни самолети. На сушата разполагат със специален планински спасителен отряд.
      9. Кралски Национален Lifeboat Институт /RNLI/
RNLI e доброволческа организация узаконена с кралски декрет за целите на спасяване на човешки живот на вода.
 
- Организация
RNLI е организирана в 6 района за опериране и администриране на спасителните лодки, като всеки район се ръководи от Инспектор. Имат 232 станции, от които 127 разполагат с лодки над 10 метра.
RNLI e най-големият доставчик на спасително оборудване в южната и югозападната част на Англия. Намеренията са да разшири тези услуги и в другите части на страната.
- Стратегически стандарти
Целта на RNLI е да достигне време от 10 минути за спускане на лодка от момента на подаване на сигнал.
Да стигне до мястото на инцидента при всякакви хидро-метеорологични условия на максимално разстояние 100 морски мили.
Да постигне не по-малко от 90% от всички инциденти на разстояние 10 морски мили от станцията време 30 минути от спускане на лодката при всякакви хидро-метеорологични условия.
При инцидент на плажа на разстояние до 300 метра от брега да постигне време от 3.5 минути.
 
ИЗВОДИ
 
От  гореизложеното могат да бъдат направени няколко извода:
Първо – Без да подценяваме значението и важността на останалите участници в структурите на английското ТИС, основната тежест на операциите по ТИС на море се поемат от Министерството на транспорта, Министерството на отбраната и RNLI /доброволческа структура/.
Това в много голяма степен отговаря на сегашната структура и разписани задължения на българските МТИТС и МО.
Докато  взаимодействието между  ИАМА и ВМС е  регламентирано,  въпреки, че значително би могло да се подобри и това следва да бъде една от задачите на МЕРГ /конкретни предложения, взаимствани не само от английският опит/, то   взаимоотношенията с доброволческите структури  и  най-вече БУЛСАР  далеч не отговарят на възможностите им   и противоречат на добрите световни практики.
Причината за това състояние е плод не само на неразбирането, но и игнорирането   от страна на предишните ръководства на ИАМА  на   ролята  и възможностите на доброволческите структури в системата на ТИС. Това състояние следва да бъде преразгледано без всякакво забавяне и отношенията с доброволческите структури да бъдат поставени  на принципна основа, в интерес на целите на ТИС.
Второ – Ясно е, че една институция, колкото и богата и подготвена да е  /такава без съмнение е английската ТИС/, трудно, да не кажа невъзможно е да притежава целият необходим арсенал от плавателни, въздухоплавателни и други технически средства, които да и дават възможност да гарантира успешното изпълнение на задълженията по SAR, SALVAGE и OPRC.
При днешните условия това вече не е и необходимо.
От години се говори за публично-частно партньорство, но до сега никакви практически стъпки в областта на морското търсене и спасяване не са предприети.
Оправданието – липса на пари не оправдава отговорните фактори за техническото състояние на с/к „Перун” и с/в „Мизар”.
Какво пречи ИАМА или ДППИ да подпишат договори за съвместна дейност с български фирми притежаващи  подходящи за различните дейности средства, след като вече има прецедент?
Трето -  От изключително значение е  взаимодействието на ИАМА не само с българските институции, но и със съседните  сродни институции. Значително следва да се опростят процедурите за взаимодействие при инцидент, особено, когато той е в район много по-близък до някоя от съседните ни държави.
Четвърто – Управлението на операциите по ТИС не трябва да бъде възлагано на изпълнителният директор на ИАМА, както е сега. Последните години показаха защо. Необходимо е лицето, което ще ръководи подобни операции да бъде с много богат опит,  доказан професионалист  и в никакъв случай да не бъде зависим от политически  пристрастия. Той може да бъде в щата на ИАМА, но не трябва да е подчинен на изпълнителния  директор.
Тъй като той ще ръководи средства на различни както държавни, така и частни структури, най-добре е да бъде подчинен на министъра на ТИТС  /подлежи на обсъждане/.
Пето – Необходимо е без всякакво забавяне да бъде създаден държавен  фонд, който  ще гарантира, че след приключване на операциите по SAR и OPRC  участниците в операциите ще бъдат компенсирани за направените от  тях  разходи незабавно.
Шесто – За да се създаде една професионална и независима / в голяма степен/ структура по ТИС е необходимо / според мен задължително/ незабавна децентрализацията на ИАМА, съпроводена с необходимата за целта реформа. В противен случай ще останем само с  добри намерения и пожелания.   
 
Приложение: СТРУКТУРА НА КОМИТЕТА В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ПО ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ      

Важно

Център за работа с морската общност и медиация към Българската морска камара.

Вторник:     10:00 – 12:00   14:00 – 16:00
Четвъртък:  10:00 – 12:00   14:00 – 16:00

За контакти:

9000 Варна , пл.Славейков №1,
Пристанище Варна (Срещу Дирекция „Морска администрация“)
тел.:  052/ 692116 ,
моб.: 0885 967150,
е-mail: office@bcs.bg,
web: http://bcs.bg
 
В ПОДКРЕПА НА МОРЯКА И МОРСКИЯ БИЗНЕС

Анкета

Да се премести ли ИА Морска Администрация от София във Варна?

Варна

предимно облачно

8°C

Вторник

 • 07:35
 • 18:08
 • Max: 13°C
 • Min: 7°C
 • 78
 • 1028
 • 1.54
 • Сряда
  • 15°C
  • 10°C
 • Четвъртък
  • 15°C
  • 8°C
 • Петък
  • 15°C
  • 9°C

Валутни курсове

EUR EUR

1.95583

USD USD

GBP GBP

CHF CHF